Choď na obsah Choď na menu

Aktuálne oznamy !

Príspevky

Zmena doručovacej adresy

20. 6. 2021

OZNAM

všetkým MŠ, ZŠ, SŠ  a klientom SCŠPP o zmene doručovacej adresy

 

 

 
Celý príspevok
| Rubrika: Aktuálne oznamy !

Usmernenie k prideleniu asistenta učiteľa

13. 4. 2021

Nové tlačivo Usmernenie k prideleniu asistenta učiteľa

 
Celý príspevok
| Rubrika: Aktuálne oznamy !

2% z daní - Ďakujeme

17. 2. 2021

2% z daní

POĎAKOVANIE:

Srdečne ďakujeme všetkým tým, ktorí sa rozhodli venovať 2% z dane práve nášmu Súkromnému centru špeciálno-pedagogického poradenstva Snina v roku 2020. Vďaka kolegom, rodinným príslušníkom, priateľom a známym. Ďakujeme Vám za prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Pomohli ste nám napríklad dokúpiť rôzne knihy a edukačné pomôcky pre deti. Veľmi si Vašu priazeň vážime a ceníme.

ĎAKUJEME!!!

(Bohužiaľ pre aktuálne zdaňovacie obdobie nám nie je možné darovať finančné prostriedky. Tešíme sa na budúci rok 2021)

 
Celý príspevok
| Rubrika: Aktuálne oznamy !

Covid 19 - tlačivá z MŠVVaŠ SR

10. 9. 2020

Celý príspevok
| Rubrika: Aktuálne oznamy !

Usmernenia pre prácu s klientmi v kríze pre poradenské zariadenia

23. 6. 2020

Usmernenia pre prácu s klientmi v kríze pre poradenské zariadenia, ktoré vydal  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

 
Celý príspevok
| Rubrika: Aktuálne oznamy !

HYGIENICKÉ A ĎALŠIE OPATRENIA PRE FUNGOVANIE V ŠPECIÁLNOM REŽIME

14. 5. 2020

 

1. Vstup do centra je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest (výnimkou sú osoby

    poruchami autistického spektra).

2. Pri vstupe do centra bude každému klientovi poskytnutá dezinfekcia rúk.

3. Medzi osobami v centre budú dodržiavané odstupy minimálne 2 metre. Pri nevyhnutnom

    bližšom kontakte s klientom budú použité rukavice. Aktivity v centre sa obmedzia tak, aby

    sa minimalizoval akýkoľvek kontakt s klientom.

4. Zamestnanci centra budú tiež vybavení rúškom a rukavicami/budú mať vydezinfikované

    ruky pri pohybe v priestoroch centra.

5. Nebude možné, aby klient v centre konzumoval akékoľvek jedlo alebo nápoje.

6. V centre môže byť prítomný jeden klient. Príchod a odchod klienta budeme organizovať tak,

    aby nedošlo k vzájomnému kontaktu medzi klientmi.

7. V prípade, že klient príde so sprievodom, do centra vstupuje klient už samostatne, bez

    sprievodu. Klient / jeho sprievod budú čakať pred vstupom do centra v dostatočnej

    vzdialenosti (minimálne 2 metre) od iných klientov.

8. Po odchode jedného klienta a pred vstupom druhého klienta do priestorov centra budú

    vydezinfikované všetky plochy, s ktorými klient prišiel do kontaktu. Z dôvodu tohto

    opatrenia sa stretnutia budú začínať stále na celú hodinu (napr. 9:00) a končiť na trištvrte

    (napr. 9:45).

9.  V priestoroch centra bude prebiehať časté intenzívne vetranie.

10. Každý deň po zatvorení budú podlahy v centre umývané navlhko.

11. Vstup do centra pre klientov aj zamestnancov bude možný iba po podpise prehlásenia o

      a.) negatívnej cestovateľskej anamnéze

      b.) neprítomnosti kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 v posledných 14 dňoch

      c.) netrvaní pobytu v karanténe

      d.) neprítomnosti akýchkoľvek respiračných ťažkostí (kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie),

           tráviacich ťažkostí (bolesti brucha, zvracanie, hnačka) alebo príznakov ako je zvýšená

           teplota a horúčka, bolesti svalov, bolesti hlavy, únava, malátnosť, strata čuchu a chuti,

           aktuálne a v posledných 14 dňoch. V prípade prejavu niektorého z vyššie uvedených

           príznakov bude klient musieť bezodkladne opustiť centrum.

12. Vstup do centra bude možný iba po podpise súhlasu s dodržiavaním všetkých vyššie

      uvedených opatrení a súhlasu s pobytom v centre.

 

Potrebné súvisiace dokumenty (stiahnuteľné po kliknutí) nájdete v príspevku.

 

Opatrenia sú platné od 14.5.2020 do odvolania.

 

                                                                                                            Ing. Lucia Drábová, PhD.

                                                                                                                           zriaďovateľ

 
Celý príspevok
| Rubrika: Aktuálne oznamy !

Znovuotvorenie prevádzok !!!

14. 5. 2020

 

    

     Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prihliadol na možnosť stanovenia protiepidemiologických opatrení, za ktorých je možné opätovne umožniť činnosť školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie, v záujme predchádzania negatívneho dopadu na psychosomatické zdravie ich klientov. Zároveň Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožnil za dodržania všeobecných protiepidemických opatrení (uvedených nižšie) opätovne umožniť činnosť Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Budovateľská 1992/9, 069 01  Snina, Elokované pracovisko, 26. novembra 1510/3, 066 01  Humenné (ďalej len „SCŠPP Snina“).

 

SCŠPP Snina je súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 

- vstup a pobyt v zariadení umožniť len osobám s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),

- zabezpečiť voľne dostupnú dezinfekciu rúk pre účely jej pravidelného používania,

- pravidelne sledovať zdravotný stav osôb zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa),

- obmedziť odbornú činnosť s klientmi na urgentné prípady za dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych opatrení,

- zabezpečiť starostlivosť o klientov zariadenia alebo o klientov v krízovej situácii online a telefonicky,

- uzatvoriť zariadenia pre verejnosť, zakázať návštevy a pohyb cudzích osôb v priestoroch.

 

 

 

 

 

                                                                                                            Ing. Lucia Drábová, PhD.

                                                                                                                         zriaďovateľ

 
Celý príspevok
| Rubrika: Aktuálne oznamy !

Ponuka Logopedických služieb

3. 11. 2018

SCSPP Snina od 15.10.2018 rozširuje svoju ponuku služieb o služby logopéda v Snine a v Humennom. Pre bližšie informácie alebo pre objednanie sa k logopédovi nás prosím kontaktujte. 

 
Celý príspevok
| Rubrika: Aktuálne oznamy ! | Komentáre: 0

Informácia z MŠVVaŠ SR

20. 9. 2018

V nadväznosti na závery pracovného stretnutia k vzdelávacím programom
pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (17. 08. 2018) Vám oznamujeme, že
Dodatok č. 1, ktorým sa menia vzdelávacie programy  pre žiakov  so
zdravotným  znevýhodnením pre  základné školy  a otázky  ako aj odpovede
k ich realizácii (FAQ)  sú zverejnené na webovom sídle Štátneho
pedagogického ústavu v časti „Deti a žiaci so ŠVVP/Deti a žiaci so
zdravotným  znevýhodnením a intelektovým nadaním“.

Priamy odkaz:
http://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/.

 
Celý príspevok
| Rubrika: Aktuálne oznamy !

Oznámenie o zmene zriaďovateľa

19. 8. 2017

Zmena zriaďovateľa SCSPP Snina

 
Celý príspevok
| Rubrika: Aktuálne oznamy ! | Fotografie: Úradné oznamy