Choď na obsah Choď na menu

Informácia z MŠVVaŠ SR

20. 9. 2018

V nadväznosti na závery pracovného stretnutia k vzdelávacím programom
pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (17. 08. 2018) Vám oznamujeme, že
Dodatok č. 1, ktorým sa menia vzdelávacie programy  pre žiakov  so
zdravotným  znevýhodnením pre  základné školy  a otázky  ako aj odpovede
k ich realizácii (FAQ)  sú zverejnené na webovom sídle Štátneho
pedagogického ústavu v časti „Deti a žiaci so ŠVVP/Deti a žiaci so
zdravotným  znevýhodnením a intelektovým nadaním“.

Priamy odkaz:
http://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/.